• Đăng nhập
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

11752 hồ sơ

Đã xử lý

11636 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

923

Hồ sơ đã xử lý

919

100.0 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

795

Hồ sơ đã xử lý

826

100.0 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

732

Hồ sơ đã xử lý

686

100.0 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

818

Hồ sơ đã xử lý

791

100.0 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

1228

Hồ sơ đã xử lý

1124

99.9 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

146

Hồ sơ đã xử lý

151

87.4 % đúng hạn
BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG NĂM
(Số liệu tự động cập nhật đến 0h00 ngày )
STT Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Qua mạng Trong kỳ Kỳ trước Đúng hạn Quá hạn Tỷ lệ trước hạn, đúng hạn Trong hạn Quá hạn
1 UBND phường Bắc Sơn 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
2 UBND phường Trung Sơn 1 0 0 1 0 0 -- 0 1 0 0
3 UBND phường Quảng Cư 49 25 0 24 12 12 50,00% 9 16 0 0
4 UBND phường Trường Sơn 3 0 0 3 0 0 -- 0 3 0 0
5 UBND phường Quảng Tiến 10 10 0 0 10 0 100% 0 0 0 0
6 UBND phường Quảng Thọ 4 1 0 3 1 1 50,00% 0 2 0 0
7 UBND xã Quảng Hùng 9 4 4 1 8 0 100% 0 1 0 0
8 UBND phường Quảng Vinh 3 2 0 1 0 0 -- 0 3 0 0
9 UBND phường Quảng Châu 40 3 0 37 25 1 96,15% 0 14 0 0
10 UBND xã Quảng Minh 6 4 0 2 2 3 40,00% 0 1 0 0
11 UBND xã Quảng Đại 34 10 0 24 10 0 100% 1 23 0 0
12 UBND Thành phố Sầm Sơn 290 83 0 207 64 2 96,97% 107 1 114 2
TỔNG

449

142

4

303

132

19

87,42%

117

65

114

2

Top